Kontakt Flappe öffnen
Teknoloji

Sistem Entegrasyonu

Büyük miktarlarda veriyi işlemeniz mi gerekiyor? Veri kalitesini artırmak ve giriş hatalarını en aza indirmek mi istiyorsunuz? Manuel etkileşimleri azaltarak işletme maliyetlerinizi düşürmek ister miydiniz? 

O zaman cargo-partner ile bir EDI bağlantısı kurmaktan faydalanın. EDI (elektronik veri alışverişi), veri iletimini otomatik hale getirmenin güvenli ve kolay bir yoludur, idari iş yükünü azaltır ve veri kalitesini artırır. 

Çok çeşitli veri formatları ve protokolleri ile kolay uygunluk ve hızlı entegrasyon sunuyoruz. Özel Entegrasyon Yetkinlik Merkezimiz, müşteriler ve iş ortakları ile 100'ün üzerinde EDI bağlantısı kurdu. Standart arayüzlerden özelleştirilmiş çözümlere kadar her şeyle ilgileniyor ve ayrıntılı bir ihtiyaç analiziyle başlayıp teknik uygulamanın tüm detaylarına kadar giden tüm süreç boyunca size yol gösteriyor ve sizi destekliyoruz.

Nasıl Çalışır?

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Entegrasyon Yetkinlik Merkezimiz, hedefler ve optimize edilecek süreçler hakkında ortak bir anlayışa ulaşmak için, detaylı bir ihtiyaç analizi ve süreç tanımlaması gerçekleştirecektir. Bir sonraki adımda ekibimiz BT departmanınızla temasa geçerek ilgili teknik şartnameyi tanımlar ve taşıma protokolleri ve formatları ile ilgili detayları netleştirir. HTTP, FTP ve AS2 gibi çok çeşitli protokolleri destekleyerek tüm ortak sistemler için kolay bağlantı imkanı sunuyor ve ERP ve OLTP sistemi için CSV, XML, JSON, EDIFACT veya VDA gibi çeşitli formatlar sunabiliyoruz. 

EDI: https://ediportal.cargo-partner.com/

At cargo-partner, we take immense pride in providing cutting-edge system integration solutions using EDI, a reliable and efficient file-based technology. EDI facilitates seamless data exchange between different systems and partners through structured electronic files, enabling smooth communication and streamlining business processes.

Our EDI integration services support any format or communication channel, giving you the flexibility to connect and collaborate with diverse partners, regardless of their preferred data format or communication method. 

Benefits of EDI

 • Full visibility
 • Single point of truth
 • Reduce workload and overhead costs
 • Enhance data quality
 • Speed up reaction times
 • Increase customer satisfaction


Available communication protocols

 • SFTP
 • FTPs
 • OFTP2
 • AS2
 • SAP ALE
 • HTTP(S)
 • WebServices


Looking for fast and smooth integration?

Standardized EDI
At cargo-partner, we have developed our own standardized format for XML and JSON, designed to be user-friendly, reliable, and efficient. This proprietary format is tailored to the specific needs of logistics and freight forwarding, ensuring ease of use and seamless integration for our valued customers.

By utilizing our standardized format for XML and JSON, you can experience streamlined data processing and accelerated integration. The simplicity of our format minimizes the need for complex mapping and data transformation, speeding up the integration process significantly.

Our dedicated team ensures a seamless setup and integration process, providing personalized support to ensure you harness the full potential of EDI technology.

Contact us today to explore the endless possibilities of seamless system integration with our EDI technology. 

Let us be your trusted partner on this journey to success!

REST API: https://swagger.test.cargo-partner.com

At our company, we specialize in providing cutting-edge system integration solutions through the use of standard REST (Representational State Transfer) APIs. REST API is a widely adopted technology that enables communication between different software applications over the internet. It follows a simple and intuitive architecture, making it accessible to users of all technical backgrounds.

With our REST API integration, your business can seamlessly connect and communicate with various platforms, streamlining operations and optimizing processes across different domains. Whether it's logistics, parcel management or transport, our REST API interfaces support a wide range of industries, empowering you to enhance efficiency and deliver top-notch services to your customers.

One of the key advantages of REST API is its ease of use and fast setup. Our team ensures a smooth and efficient integration process, allowing you to quickly harness the power of our services without the need for complex technical knowledge. This not only saves valuable time but also keeps costs at a minimum, providing a cost-effective solution tailored to your business needs.

To aid in the early setup and testing phase, we offer user-friendly Postman collections. These collections simplify the integration process, enabling you to perform early testing and ensure smooth data exchange before full deployment.

Explore the possibilities of seamless system integration with our standard REST API services. Transform your business operations and unlock new opportunities for growth. Contact us today to embark on a journey towards streamlined operations and increased productivity!

Contact

Please note that as a business-to-business service provider, we do not handle personal belongings or any private shipments.

* required field