Kontakt Flappe öffnen
Технологија

СПОТ (SPOT)

Онлајнплатформата СПОТ гопоедноставувапротокотнакомуникација, информации и стокинизцелиотсинџирнаснабдување.

Одкупувањедопроизводство, транспорт, складирање и дистрибуција, СПОТ гисобираситевклученистранивоеднаплатформазаефикаснакомуникација и оптимизиранипроцеси.

СПОТ обезбедуватранспарентностнизцелиотсинџирнаснабдување и јапоедноставувакомуникацијатазадапромовирабрзиодлукиориентираниконрешенија.Систематскииницираниработнитекови и известувањазаотстапувањегарантираатквалитетнапроцесот, сигурноствоиспораката и ефикасностнатрошоците. ПлатформатаСПОТможелеснодасеповрзесовашитесистеми и е достапнаодкојбилокомпјутерилимобиленуред.

Уживајтевоцелоснатранспарентност и подигнетејавашаталогистиканаследнотонивосоСПОТ!

Повеќе информации на: www.spotworx.com