Kontakt Flappe öffnen
Компанија

Усогласеност

Ние во Карго-партнер секогаш постапуваме одговорно и во согласност со законот. Нашиот Кодекс на однесување ја дефинира етичката и правната рамка за корпоративни акции, ги покрива нашите заеднички вредности и последователните интерни норми на однесување. Очекуваме нашите вработени и деловни партнери да ги почитуваат нашите етички стандарди и да ја вреднуваат куптурата на отворена и директна комуникација. 

Систем на свиркање

Интегритетот и етичкото однесување се неопходни за одржлив опстанок на денешниот пазар. Затоа ги охрабруваме нашите вработени и деловни партнери да ни помогнат да го заштитиме интегритетот на Карго-партнер така што ќе го пријавиме секое однесување кое би можело негативно да влијае на нашиот углед или деловни односи. 

Доколку сметате дека треба да пријавите која било од следните теми, ве молиме да ги испратите на integrity(at)cargo-partner.com:

  • Дејствија кои би можеле да доведат до опасност по здравјето и/или сигурноста на луѓето или до оштетување на животната средина.
  • Кривични дела.
  • Судир на интереси.
  • Антиконкурентско однесување.
  • Непочитување на која било законска обврска.
  • Злоупотреба на имотот на компанијата.
  • Која било друга правна или етичка грижа.
  • Прикривање на кое било од горенаведеното.

Како да направам извештај?
 

Како да направам извештај?

При адресирање на пријавата на  интернет-адресата integrity(at)cargo-partner.com, ве молиме да ја опишете ситуацијата колку е можно подетално за да  можеме да ја обработиме и да ја истражиме на соодветен начин.  Погрижете се да ги вклучите сите релевантни информации – КОЈ бил вклучен, ШТО се случило, КОГА, КАДЕ и КАКО се случил инцидентот. Доколку е можно, наведете ги податоците за контакт за да можеме да ви се обратиме во случај на дополнителни прашања.
 

Декларација за усогласеност

Преземете