Your location:International |
Slovenian
is the selected language.

3. JAVNO DRAŽBO / Ljubljana

Družba cargo-partner d.o.o. skladno z določilom 167. člena Stvarnopravnega zakonika, v povezavi z 870. členom Obligacijskega zakonika, razpisuje zainteresiranim dražiteljem (ponudnikom) javno dražbo na kateri bodo predmet prodaje...

28.08.2015

Podjetje cargo-partner d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1122 Ljubljana 

(v nadaljevanju: cargo-partner d.o.o.) razpisuje 

3. JAVNO DRAŽBO

Družba cargo-partner d.o.o. skladno z določilom 167. člena Stvarnopravnega zakonika, v povezavi z 870. členom Obligacijskega zakonika, razpisuje zainteresiranim dražiteljem (ponudnikom) javno dražbo na kateri bodo predmet prodaje:

razsmerniki (inverterji) za priklop fotovoltaičnih modulov na električno omrežje, 
10 kos  4 KW ES4200 in 
10 kos 5 KW ES5000
(v nadaljnjem besedilu: blago)

Dražba se bo odvijala v prostorih podjetja cargo-partner d.o.o., na naslovu Leskoškova cesta 9e, 1122 Ljubljana (sejna soba, 3.nadstropje), dne 10.9.2015 ob 11:00 uri. Blago, ki je predmet javne dražbe se nahaja v carinskem skladišču podjetja cargo-partner d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid in nima statusa skupnostnega blaga EU ter ni last podjetja cargo-partner d.o.o.. Podjetje cargo-partner d.o.o ga prodaja zaradi uveljavitve svoje zakonite zastavne pravice na njem.

Blago se prodaja po sistemu »videno kupljeno« in po Incoterms pariteti »EX WORKS Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid«. Blago je brez garancije in reklamacija na kvaliteto blaga po prevzemu le tega ni možna. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper podjetje cargo-partner d.o.o. niso mogoči in so izrecno izključeni. Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak delovni dan od 9 do 15 ure v poslovnih prostorih podjetja cargo-partner d.o.o. na naslovu Leskoškova cesta 9E, 1122 Ljubljana. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom podjetja cargo-partner d.o.o. ga. Tanja Justin (tel.: 01 5476 430; tanja.justin@cargo-partner.com . Blago se nahaja v skladišču podjetja cargo-partner d.o.o., na naslovu Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid. 

Kot pogoj za pristop na javno dražbo mora dražitelj do vključno 9.9.2015 vplačati varščino v višini 800,00 EUR, kot jamstvo za resnost ponudbe na transakcijski račun podjetja cargo-partner d.o.o.. št. SI56 2900 0000 1915 607 pri Unicredit banki, s pripisom »javna dražba varščina«. Izbranemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino. Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe in ne plača kupnine v roku treh dni po izvedeni javni dražbi, podjetje cargo-partner d.o.o. obdrži varščino. V tem primeru dražitelj nima zoper podjetje cargo-partner d.o.o. nikakršnega zahtevka. Dražiteljem, ki na javni dražbi niso izbrani kot najugodnejši ponudnik, bo varščina brezobrestno vrnjena v 8 dneh po končani dražbi na transakcijski račun, ki ga bodo navedli.

Javna dražba bo opravljena, če se je bo udeležil najmanj en ponudnik. Ponudbe, dane podjetju cargo-partner d.o.o. na javni dražbi, veljajo kot zavezujoče ponudbe v smislu določbe 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Ponudbo morajo dražitelji oddati za celotno količino blaga, ki je predmet javne dražbe. Začetna izklicna cena za celotno blago, ki je predmet javne dražbe je 8.000,00 EUR. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo je 100 EUR. Podjetje cargo-partner d.o.o. ni dolžan sprejeti najugodnejše ponudbe, podane na javni dražbi. Ponudnik, ki poda najugodnejšo ponudbo, je v primeru, če jo podjetje cargo-partner d.o.o. sprejme, dolžan s tem podjetjem takoj po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo, ki se nahaja v priponki tega oklica. Rok za plačilo kupnine je 3 dni po sklenitvi pogodbe. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV, uvoznih dajatev in drugih davščin, ki jih je potrebno plačati ob prodaji. Morebitni DDV in druge davščine se obračunajo dodatno na podlagi veljavnih predpisov. 

Pogoj za prevzem blaga prodanega na javni dražbi, je plačilo celotnega zneska kupnine za blago in sklenitev prodajne pogodbe. Vse davke, uvozne in ostale dajatve v zvezi s kupljenim blagom v okviru javne dražbe plača dražitelj. V nasprotnem primeru preide nevarnost uničenja, poškodbe ali odtujitve kupljenih stvari na kupca. Ker blago, ki je predmet javne dražbe nima statusa skupnostnega blaga, mora dražitelj opraviti vse formalnosti pred pristojnimi organi, da blagu zagotovi status skupnostnega blaga. Kolikor ga misli izvoziti v drugo carinsko skladišče, odpeljati v druge države članice Evropske unije oz. države izven Evropske unije, mora temu ustrezno izvesti potrebne postopke. Vsi morebitni stroški povezani z iznosom blaga iz območja carinskega skladišča podjetja cargo-partner d.o.o. in/ali Evropske unije, bremenijo dražitelja.

 

Šteje se, da udeleženci javne dražbe soglašajo z zgornjimi pogoji. 

Sestavni del tega razpisa je tudi besedilo prodajne pogodbe.

V Ljubljani, dne 28.8.2015      

cargo-partner d.o.o.

SPOT

Click on below link to log into your SPOT account

SPOT Login

eWarehouse Login